وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرم ها

فرم تمديد جواز تأسيس و پروانه - فرم درخواست سرمايه گذاري در بخش صنعت - پرسشنامه تاسيس واحد توليدي در كيش - جداول گزارش پيشرفت كار نهايي - فرم گزارش توليد - فرم ترخيص مواد اوليه خارجي و ماشين آلات - فرم استفاده از سهميه ارزش افزوده - پرسشنامه بهره برداري - پرسشنامه طرح توجیهی جهت تاسیس واحد صنعتی در کیش

خروج

فرم ها

- فرم تمديد جواز تأسيس و پروانه  -----    فرم صدور یا تمدید پروانه بهره برداری.doc

- فرم درخواست سرمايه گذاري در بخش صنعت  -----  فرم درخواست سرمايه گذاري در بخش صنعت- 1 برگ.doc

- پرسشنامه طرح توسعه جواز تاسیس -----  پرسشنامه طرح توسعه جواز تاسیس.pdf

- فرم گزارش توليد  ------  فرم گزارش توليد.doc

- فرم ترخيص مواد اوليه خارجي و ماشين آلات  -----   فرم ترخیص.doc

- فرم استفاده از سهميه ارزش افزوده  -----   فرم استفاده از سهميه ارزش افزوده .doc

- پرسشنامه طرح توجیهی جهت صدور جواز تاسیس با واگذاری زمین -----  پرسشنامه طرح توجیهی جهت صدور جواز تاسیس با واگذاری زمین.pdf

- پرسشنامه طرح توجیهی جهت صدور جواز تاسیس بدون واگذاری زمین -----  پرسشنامه طرح توجیهی جهت صدور جواز تاسیس بدون واگذاری زمین.pdf