وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند بازرگاني

فرایند بازرگاني شامل سه زیر فرایند اخذ مجوز فعاليت اقتصادي، صدور كارت ورود كالا و ثبت شركت در اداره ثبت شرکت منطقه(براي اشخاص حقوقي) مي باشد.

خروج

فرایند بازرگاني

فرایند بازرگاني شامل سه زیر فرایند اخذ مجوز فعاليت اقتصادي، صدور كارت ورود كالا و ثبت شركت در اداره ثبت شرکت منطقه(براي اشخاص حقوقي) مي باشد.