وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

هماهنگي با گمرك ج .ا .ا . كيش در جهت خروج لوازم مستعمل

خروج

هماهنگي با گمرك ج .ا .ا . كيش در جهت خروج لوازم مستعمل

خروج لوازم و اثاثيه ساكنين جزيره كيش به هنگام انتقال به داخل كشور اعم از كاركنان سازمان و شركتهاي تابعه، كاركنان دولت (كليه ارگانهاي دولتي) و ساكنين جزيره كيش در صورت حداقل يكسال اقامت در جزيره كيش با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد كيش نسبت به انتقال لوازم و اثاثيه مستعمل خود با ضوابط و شرايط زير امكان پذير است.

• تكميل فرم درخواست خروج لوازم و اثاثيه مستعمل ساكنين جزيره كيش به هنگام انتقال به داخل كشور با مراجعه به مديريت بازرگاني و تأييد موارد ذيل:

 - تاييديه امور مالي سازمان مبني بر نداشتن بدهي فرد يا افراد فوق

 - تاييديه شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش مبني بر عدم بدهي قراردادهاي زمين 

 - تاييديه صدور كارت كيشوندي

• مدارك مورد نياز:

 - كپي از دو طرف كارت كيشوندي متقاضي و افراد تحت تكفل (2 سري)

 - كپي صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست خانواده (2 سري)

 - كپي از دو طرف كارت ملي سرپرست خانواده (2 سري)

 - كپي صفحه اول شناسنامه افراد تحت تكفل (2 سري)

 - كپي مجوز فعاليت اقتصادي معتبر به همراه معرفي نامه از دارنده مجوز يا معرفينامه از سازمان و شركتهاي تابعه، سازمانها و نهادهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا مؤسسات معتبر (به انضمام حكم انتقال يا تسويه حساب- اصل و كپي) ( 2 سري)

 - فهرست لوازم و اثاثيه 2 نسخه