وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

نحوه صدور پروانه بهره برداری

خروج

نحوه صدور پروانه بهره برداری

کلیه واحدهايي كه داراي جواز تاسيس صنعتي بوده و كارخانه خود را راه اندازي نموده اند موظف به دريافت پروانه بهره برداري از مديريت صنايع ميباشند .

الف – شرايط دريافت پروانه بهره برداري
1- داشتن جواز تاسيس از مديريت صنايع كيش

2- داشتن قرارداد معتبر محل (خريد قطعي يا اجاره نامه)

3- دارا بودن پروانه پايان عمليات ساختماني و يا مجوز عدم خلاف از مديريت شهرسازي (در مورد واحدهاي مستقر در محل دايم )

4- منطبق بودن فعاليت توليدي با كاربري تصريح شده در قرارداد محل

5- راه اندازي خط توليد و شروع بكار آزمايشي كارخانه

6- نداشتن آلودگي زيست محيطي ناشي از فعاليت توليدي

توضيح : لازم به ذكر است درصورتيكه بهره بردار ، تعهدات قراردادي را رعايت نمايد ،صدور دو مجوز ديگر (جمعا"سه مجوز) در يك محل صنعتي كه مساحت آن از صد مترمربع بيشترباشد و واحدهاي توليدي مشابه و مرتبط با يكديگر باشند قابل بررسي و امكان پذير است.

ب- نحوه اقدام و مدارك لازم
1- درخواست كتبي متقاضي از مديريت صنايع ( درج تاريخ شروع بهره برداري در درخواست الزامي است )

2- دريافت پرسش نامه بهره برداري از مديريت صنايع و تكميل آن

3- ارايه پرسش نامه تكميل شده بهره برداري به همراه جواز تاسيس صنعتي، پايان كار،تاييديه از مركز بهداشت (براي واحدهايي كه در زمينه غذايي، دارويي، آرايشي وبهداشتي فعاليت دارند) به مديريت صنايع

4- بازديد و تهيه گزارش وضعيت كارخانه توسط كارشناس بهره برداري مديريت صنايع

5- بررسي پرسش نامه تكميل شده بهره برداري در حضور متقاضي و رفع نواقص

6- پرداخت حق صدور پروانه بهره برداري به حساب سازمان نزد يكي از شعب بانكهاي مستقردر جزيره و ارايه رسيد بانك به صندوق مالي سازمان به منظور دريافت رسيد نقدي

7- ارايه رسيد تاييد شده صندوق مالي سازمان به مديريت صنايع

8- صدور پروانه بهره برداري و ارسال به دبيرخانه جهت ثبت شماره و تاريخ و توزيع نسخ

9- اخذ اصل پروانه بهره برداري از دبيرخانه توسط متقاضي

10- مراجعه متقاضي به مديريت بازرگاني جهت اخذ مجوز فعاليت اقتصادي

توضيح: واحدهاي توليدي به بهره برداري رسيده موظف به ارائه منظم و بموقع گزارش ماهانه توليد در خاتمه هر ماه هستند. مديريت صنايع از ارائه خدمت به واحدهايي كه بموقع گزارش توليد خود را ارائه ننمايند معذور خواهد بود.

پروانه انبارداري يا خدمات تعميرگاهي

شرايط و مراحل صدور پروانه فعاليت انبارداري و يا خدمات تعميرگاهي  همانند پروانه بهره برداري صنعتي است با اين تفاوت كه اين فعاليتها نيازي به اخذ جواز تاسيس ندارند.

همچنين ارائه بيمه نامه معتبر و تائيديه آتشنشاني براي انبار  و تعميرگاه  الزامي است