وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی

به منظور اطلاع سرمایه گذاران از فرایند پذیرش و پردازش طرح های سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی)مانند مسکونی، گردشگری، خدماتی، ...(، طرح شماتیک فرایند در دیاگرام شماره 1 قابل ملاحظه است که می تواند به عنوان راهنمای سرمایه گذاران در مراجعه، طرحِ درخواست و مابقی مراحل مورد استفاده قرار گیرد.

خروج

فرایند سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی

به منظور اطلاع سرمایه گذاران از فرایند پذیرش و پردازش طرح های سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی(مانند مسکونی، گردشگری، خدماتی، ...)، طرح شماتیک فرایند در دیاگرام زیر قابل ملاحظه است که می تواند به عنوان راهنمای سرمایه گذاران در مراجعه، طرحِ درخواست و مابقی مراحل مورد استفاده قرار گیرد. مراحل ارائه درخواست برای سرمایه گذاری در حوزه های غیرصنعتی به شرح زیر است:

1- ارائه درخواست كتبي به سازمان منطقه آزاد(مدیریت سرمایه گذاری در معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری)

2-تكميل فرم درخواست سرمايه گذاري و ارائه توان فني و مالي متناسب براي انجام طرح

3- بررسي اولیه طرح در مدیریت سرمایه گذاری

4- درخواست كروكي از معاونت عمراني و زيربنايي سازمان منطقه آزاد توسط مدیریت سرمایه گذاری

5- طرح موضوع سرمايه گذاري در كميسيون امور اقتصادي و ارزشيابي زمين

6-ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادي و ارزشيابي زمين به سرمایه گذار

7- انعقاد قرارداد با سرمایه گذار در صورت موافقت کمیسیون

8-تحويل زمين به سرمایه گذار

Image title