وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

صدور مجوز معافيت عوارض بندري و فرودگاهي

خروج

صدور مجوز معافيت عوارض بندري و فرودگاهي

• مدارك مورد نياز:

 - داشتن مجوز فعاليت اقتصادي معتبر با موضوعيت اجراي عمليات ساختماني (جهت پروژه هاي خاص)

 - ارائه متره 

 - ارائه صورتحساب ( اينويس ) بنام دارنده مجوز

 - قبض انبار بنام دارنده مجوز