وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرایند سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی

سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی شامل مراحل زیر است. متعاقباً به منظور راهنمایی و اطلاع سرمایه گذاران، در دیاگرام شماره 2 و 3 فاز اول و دوم فرایند به صورت شماتیک ارائه شده است.

خروج

فرایند سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی

سرمایه گذاری در حوزه های صنعتی شامل مراحل زیر است. متعاقباً به منظور راهنمایی و اطلاع سرمایه گذاران، در دیاگرام های زیر در فاز اول و دوم فرایند به صورت شماتیک ارائه شده است.

Image title

Image title