وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

مجوز واگذاری زمین

خروج

مجوز واگذاری زمین

الف – شرايط پذيرش تقاضا
- دارا بودن سابقه و تجربه توليدي مرتبط براي اجراي طرح پيشنهادي

- دارا بودن پشتوانه مالي كافي به منظور اجراي طرح طبق برنامه زمانبندي قيد شده در جواز تاسيس

- در دسترس بودن زمين متناسب با طرح در شهرك هاي صنعتي

توضيح: به دليل محدود بودن وسعت شهركهاي صنعتي، ظرفيت بعضي از اين مناطق در شرايط فعلي تكميل شده است.

ب-مراحل انعقاد و دريافت قرارداد
- ارائه درخواست كتبي متقاضي سرمايه گذار به دبيرخانه

- دريافت مدارك لازم (‌طرح توجيهي، مالي،‌ كاري و ... )‌و بررسي طرح در كميسيون

- پس از ابلاغ مصوبه و صدور جوازتاسيس،‌ پيش نويس قرارداد تنظيم مي گردد .

- هزينه قرارداد توسط سرمايه گذار به مالي سازمان پرداخت شده و 4 نسخه قرارداد توسط متقاضي امضاء مي گردد .

- پس از اخذ تمامي امضاء هاي مربوطه و ثبت در دبيرخانه به متقاضي ابلاغ مي گردد.

توضيحات:

- جهت اخذ سند مالكيت رعايت كليه تعهدات قراردادي شامل انجام عمليات ساختماني طي مدت مقرر،  ساخت و ساز منطبق با كاربري قيد شده در قرارداد و جواز تاسيس، اخذ پايانكار، پرداخت بموقع اقساط و به بهره برداري رساندن طرح، ضروريست. (در زمان درخواست سند، واحد صنعتي مي بايست هم فعال بوده باشد و هم بدهي سازماني نداشته باشد.)

- ذكر اين نكته مهم ضروريست كه در موارديكه قرارداد بنام شخص حقوقي(شركت يا موسسه) منعقد ميگردد چك هاي اقساط ميبايست از حساب شركت پرداخت گردد لذا با توجه به زمان بر بودن گشايش حساب جاري، متقاضي بايد بموقع (از زمان ارائه درخواست سرمايه گذاري) جهت افتتاح حساب در يكي از بانكهاي كيش اقدام نمايد تا هنكام انعقاد قرارداد با مشكل مواجه نگردد.