وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

اقتصاد کیش

خروج

اقتصاد کیش

اقتصاد کیش طیف گسترده ای از ترکیب سبد اقتصادیکشور را در خود جای داده است. از جمله مهمترین زمینه های اقتصاد کیش عبارتند از از داد و ستد، گردشگری، بخش صنعتی- تولیدی و سرمایه گذاری های خدماتی. کیش مانند سایر مناطق آزاد ایران دارای مشوق هایی برای سرمایه گذاریخارجی از جمله معافیت های مالیاتی، فرایندهای تسهیل شدهبرای صادرات و واردات و امکان مالکیت صد در صد خارجی
است که در سرزمین اصلی موجود نیست.


رشد اقتصادی (درصد)


تشکیل سرمایه (میلیون ریال)


تولید ناخالص داخلی کیش- به قیمت جاری (میلیون ریال)


تولید ناخالص داخلی کیش- به قیمت ثابت (میلیون ریال)