اقتصاد کیش

اقتصاد کیش طیف گسترده ای از ترکیب سبد اقتصادیکشور را در خود جای داده است. از جمله مهمترین زمینه های اقتصاد کیش عبارتند از از داد و ستد، گردشگری، بخش صنعتی- تولیدی و سرمایه گذاری های خدماتی. کیش مانند سایر مناطق آزاد ایران دارای مشوق هایی برای سرمایه گذاریخارجی از جمله معافیت های مالیاتی، فرایندهای تسهیل شدهبرای صادرات و واردات و امکان مالکیت صد در صد خارجی
است که در سرزمین اصلی موجود نیست.


رشد اقتصادی (درصد)


تشکیل سرمایه (میلیون ریال)


تولید ناخالص داخلی کیش- به قیمت جاری (میلیون ریال)


تولید ناخالص داخلی کیش- به قیمت ثابت (میلیون ریال)