وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تولید ناخالص داخلی

خروج

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ایران از 163 میلیارد دلار در سال 2006 ، به 494 میلیارد دلار در سال 2014 رسیده است، بدین معنا که در یک دوره 8 ساله تقریبا سه برابر شده است. این امر باعث گردیده که ایران سومین اقتصاد بزرگ منطقه به شمار آید. خدمات با 53 ٪ بیشترین سهم از اقتصاد ایران به خود اختصاص داده است.


تولید ناخالص داخلی ایران بر حسب بخش های مختلف اقتصادی (2014 / 2013 )


تولید ناخالص داخلی اسمی صادرکنندگان نفت مناپ در سال 2014


پیش بینی تولید ناخالص داخلی اسمی صادرکنندگان نفت مناپ در سال 2015 و 2016