بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده


ابلاغ دادنامه در خصوص بند یک بخشنامه چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده    Image title   1.pdf


چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری    Image title2.pdf