عوارض تردد ده روزه وسايط نقليه موتوري كه در منطقه آزاد كيش شماره گذاري نشده اند

رديف

نوع خودرو

عوارض سال 91 به ريال

توضيحات

1

انواع خودرو سواري و ون

300,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

2

انواع وانتهاي دو كابين

600,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

3

انواع وانتهاي يك كابين

600,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

4

انواع كاميون

200,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

5

انواع اتوبوس

1,000,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

6

انواع ميني بوس

500,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

7

كاميونت

200,000

با سپردن كارت خودرو و اخذ فرم ورود موقت

8


ماشين آلات نصب شده بر روي خودرو

صفر

منوط به اجازه نامه قبلي از معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري در مهلت مقرر در مجوز


  • تاریخ شروع : 08/03/1391