وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

فرآیند تغییر شغل

خروج

فرآیند تغییر شغل

فرايند تغيير شغل
• هدف و دامنه كاربرد تغيير شغل: هدف از انجام تغيير شغل ايجاد تسهيلات و جلوگيري از فعاليت هاي غيرمجاز بوده و دامنه كاربرد آن كليه مشاغل خدماتي و صنعتي مي باشد.

• مراحل تغيير شغل
 
-   تكميل فرم درخواست تغيير شغل توسط مالك به همراه مدارك مالكيت محل

 -   بازديد از محل توسط كارشناس و ارائه گزارش كتبي ( ارزيابي درخواست با توجه به نياز بازار)

 -   محاسبه هزينه ظرف پس از موافقت مديريت بازرگاني

 -   پرداخت هزينه توسط متقاضي و صدور گواهي تغيير شغل

• ليست هزينه ها
 
-   هزينه مشاغل هم گروه: به ميزان دو برابر هزينه اخذ مجوز خدماتي

 -   هزينه مشاغل غير هم گروه: به ميزان چهار برابر هزينه اخذ مجوز خدماتي

• ليست مشاغل هم گروه
1. گروه مشاغل عرضه مواد غذايي

2. گروه مشاغل كارگاهي و تعميرات اتومبيل

3. گروه مشاغل تعميرات مربوط به وسايل خانگي

4. گروه مشاغل خدمات فني و كارگاههاي توليدي
5. گروه مشاغل خدمات حمل ونقل

6. گروه مشاغل آموزشگاهي و پزشكي

7. گروه مشاغل فروشگاهي و عرضه محصولات

8. گروه مشاغل خدماتي

9. دفاتر خدماتي

10. باشگاه‌هاي ورزشي و تفريحي