وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

الف- شركت با مسئوليت محدود

تکمیل دفترچه ثبت شرکتها(مسئولیت محدود) شامل: دو نسخه شركتنامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه تقاضانامه كه تكميل شده و به امضاء كليه شركاء رسيده باشد. دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تمامي صفحات آن به امضاي تمامي شركاء رسيده باشد.

خروج

الف- شركت با مسئوليت محدود

• تکمیل دفترچه ثبت شرکت ها(مسئولیت محدود)
شامل:
• دو نسخه شركت نامه كه تكميل شده و به امضاءكليه شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه تقاضانامه كه تكميل شده و به امضاءكليه شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه اساسنامه كه تكميل شده و تماميصفحات آن به امضاي تمامي شركاء رسيده باشد.
• دو نسخه صورتجلسه مجمع مؤسس كه تكميلشده و به امضاء شركا و مديران شركت رسيده
باشد.
•فتوكپي صفحه اول شناسنامه كليه شركاء ومديران شركت (در صورتي كه اشخاص مذكور داراي
شخصيت حقوقي باشند، بجاي فتوكپي شناسنامهآگهي روزنامه رسمي و حكم نمايندگي ارايه شود.)
• در صورتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه شركتغير نقد باشد، تقويم نامه سرمايه غير نقديتوسط شركا الزامي است.
•فتوكپي مجوز فعاليت اقتصادي به نام شركتكه توسط مديريت بازرگاني- بخش صدور مجوز
اقتصادی صادر شده است.
•پرداخت هزينه هاي مربوط به ثبت شركت وآگهي روزنامه رسمي
• پلمب دفتر تجاري شركت (يك جلد دفتر كل ويك جلد دفتر روزنامه)پس از ثبت شركت

• تذكر مهم: قبل از تكميل مدارك لازم استموافقت اداره ثبت شرك تهاي منطقه در مورد نام
پيشنهادي شركت و موضوع فعاليت شركت اخذشود. ضمناً مدارك ارايه شده حتي الامكان بهصورت تايپ شده تهيه گردد و چنانچه به صورتدست نويس تهيه شود، مي بايست با خط خوش وخوانا، بدون هر گونه قلم خوردگي يا لاك گرفتگيو با قلم واحد تنظيم شود.