وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

شاخص های کلیدی کل کشور

خروج

شاخص های کلیدی کل کشور

شاخص سال مقدار واحد
جمعیت 1390 75.149.669 نفر
نرخ رشد جمعیت 1385-1390 1.29 درصد
میزان شهرنشینی 1390 71.4 درصد
بعد خانوار 1390 3.5 نفر
امید به زندگی در بدو تولد مردان 1390 72.1 سال
امید به زندگی در بدو تولد زنان 1390 74.6 سال
نرخ باسوادی 6 ساله و بیشتر 1390 84.7 درصد
نرخ مشارکت اقتصادی بهار 1394 38 درصد
نرخ بیکاری بهار 1394 10.8 درصد
ضریب جینی 1392 0.365  
ضریب نفوذ اینترنت ( 10 ساله و بیشتر) 1390 17.5 درصد 
نرخ تورم مهر 1394 13.3 درصد
نرخ رشد اقتصادی (با نفت) 1392 -2.2 درصد
نرخ رشد اقتصادی (بدون نفت) 1392 -2 درصد
نرخ رشد اقتصادی 1393 2.4 درصد