معرفی مدیریت

گمرك منطقه آزاد كيش واحدي از زير مجموعه سازمان منطقه آزاد كيش مي باشد كه مجري مقررات صادرات و واردات در منطقه آزاد كيش مي باشد

معرفي مسئولين واحدهاي مختلف گمرك منطقه آزاد كيش:
 -
مديريت گمرك منطقه آزاد كيش

 - سرويس ارزيابي

 - دايره ارزش گذاري

 - درب خروج

 - واحد صدور قبض انبار

 - واحد صدور پروانه

 - واحد بازبيني

 - مسئول دفتر و دبيرخانه