عوارض سالانه تردد خودرو در منطقه آزاد كيش

رديف

نوع خودرو

عوارض سال 91  به ريال

توضيحات

1

خودرو سواري تا 5 مدل زير مدل سال (2012 – 2008)

1,300,000

 

2

خودرو سواري مدل سال 2007

1,600,000

 

3

خودرو سواري مدل سال 2006

1,900,000

 

4

خودرو سواري مدل سال 2005

2,100,000

 

5

خودرو سواري مدل سال 2004

2,400,000

 

6

خودرو سواري مدل سال 2003

2,600,000

 

7

وانت دو كابين

2,300,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

8

وانت تك كابين

1,500,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

9

اتوبوس

1,400,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

10

ميني بوس

700,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

11

هايس و ون

600,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

12

كاميون

2,400,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

13

كاميونت

2,100,000

به ازاي هر يكسال زير مدل سال 5% اضافه

  • تاریخ شروع : 08/03/1391