حمايت از برند هاي خاص

سازمان منطقه آزاد کیش ، ضمن برخورد قاطع با برندهاي تقلبي و جلوگيري از نصب تبليغات توسط اشخاص حقيقي يا حقوقيِ فاقد نمايندگي، مزاياي خاصي را براي صاحبان نمایندگیِ برندهاي معتبر اعم از داخلي يا خارجي در نظر گرفته كه از جمله آن ها مي توان به مورد زیر اشاره كرد: در صورت داشتن نمايندگي معتبرِ كالاهاي داراي مارك مشهور با استاندارد معتبر و ارائه خدمات پس از فروش از10% تخفيف نسبت به عوارض منطقه -در قبال ارائه مدارک مرتبط و عدم تجاوزِ مدت توقف کالا در کشور ترانزیت از یک ماه در صورت حملِ ترانزیت برخوردار خواهند شد. ماده 4-17 دستورالعمل صادرات، واردات و گمرك شماره د 14300 - 04/04 مورخ 86/12/12