فایل ‌ها و لینک‌های مربوط به نشست توجیهی (اقتصاد دانش‌بنیان، گواهی، مزایا و حمایت‌ها )


* مرکز فن بازار ملی ایران  www.techmart.ir  ---   دریافت فایل

--  فن بازار.pdf

* صندوق نوآوری و شکوفایی  www.nsfund.ir  ---   دریافت فایل

--  معرفی خدمات صندوق .pdf

* کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر   اجرا www.daneshbonyan.isti.ir  ---   دریافت فایل

--   معرفی بخش ارزیابی 1.pdf

--    معرفی بخش ارزیابی2.pdf

--    معرفی بخش ارزیابی3.pdf

--    معرفی بخش ارزیابی4.pdf

--   معرفی بخش ارزیابی 5.pdf

--   معرفی بخش ارزیابی 6.pdf

* معاونت علمی و فناوری رییس جمهور   www.Isti.ir