وبسایت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش

تعرفه های قیمت میوه و تره بار

خروج

تعرفه های قیمت میوه و تره بار

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از ۲۲ الی ۲۸ شهریور           1.pdf

* نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از ۲۲ الی 2۸شهریور    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از ۱۵ الی ۲۱ شهریور 1.pdf

* نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 15 الی 21 شهریور    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 8 الی 14 شهریور      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 8 الی 14 شهریور   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 1 الی 7 شهریور       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 1 الی 7 شهریور    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 25 الی 31 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 25 الی 31 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 18 الی 24 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 18 الی 24 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 11 الی 17 مرداد       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 11 الی 17 مرداد   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 4 الی 10 مرداد        1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 4 الی 10 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 28 تیر الی 3 مرداد   1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 28 تیر الی 3 مرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 21  الی 27 تیر       1.pdf

 *نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 21  الی 27 تیر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 14  الی 20 تیر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 14  الی 20 تیر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 7  الی 13 تیر       1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 7 الی 13 تیر       2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 31 خرداد  الی 6 تیر      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 31 خرداد  الی 6 تیر    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 24  الی 30 خرداد      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از24  الی 30 خرداد    2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 16 الی 22 خرداد     1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 16  الی 22 خرداد   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 9  الی 15 خرداد      1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 9  الی 15 خرداد   2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 2  الی 8 خرداد    1.pdf

*نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 2  الی 8 خرداد  2.pdf

*نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 26 اردیبهشت الی ۱ خرداد    1.pdf

*نرخ تره بار در جزیره کیش از 26 اردیبهشت الی ۱ خرداد          2.pdf

* نرخ عرضه میوه  در جزیره کیش از 19 الی 25 اردیبهشت       1.pdf

 * نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از 19 الی 25 اردیبهشت    2.pdf

* نرخ عرضه میوه و تره بار در جزیره کیش از 12 الی 18 اردیبهشت   1.pdf

* نرخ عرضه میوه و تره بار در جزیره کیش از  5 الی 11 اردیبهشت   1.pdf

* نرخ عرضه تره بار در جزیره کیش از  29 فروردین الی 4 اردیبهشت 1.pdf

* نرخ عرضه میوه در جزیره کیش از 29 فروردین الی 4 اردیبهشت     2.pdf